متن زیر تبریک عید باستانی نوروز ۱۴۰۱ از طرف یکی از اساتید فرهیخته ادبیات اصفهان است که با اجازه ایشان و بدون ذکر نام، منتشر می‌شود. حال و هوای توسعه ایران در عمق این دلنوشته نهفته است. به امید ایرانی سربلند، توسعه‌یافته و آباد.