شاید مهم‌ترین پرسش در حوزه توسعه، «توسعه چیست؟» باشد. اساسا شناخت صحیح چیستی هر پدیده، مقدمه کسب تخصص و دستیابی به موفقیت در آن است. به همین دلیل یافتن پاسخ توسعه چیست، گام بسیار مهمی برای رسیدن به توسعه پایدار ایران عزیز است. در این نوشته با تعریف توسعه و شناخت کلی این مفهوم آشنا خواهیم شد.